تادیات او بار وړل

تادیات

westen union
alibaba
paypal
tt

بار وړل

payments